دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۲-۸-۳ تخریب دیوارها

۱۲-۸-۳-۱: هیچ یک از تکیه گاه ها نباید در طبقه ای برداشته شود، مگر آنکه کلیه بارهای مربوط به آن قبلاً تخریب و برداشته شده باشد.

۱۲-۸-۳-۲: تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از 22 برابر ضخامت آن باشد، نباید بدون مهاربندی جانبی آزاد بماند، مگر اینکه اساساً برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد.

۱۲-۸-۳-۳: قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله 3 متری از آنها کلیه سوراخ هایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.

۱۲-۸-۳-۴: تخریب دیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شدهاند، باید پس از اجرای سازه های نگهبان انجام شود.