دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۷-۵-۸ زهکشی و آب بندی دیوارها

۷-۵-۸-۱ : اگر فشار هیدرواستاتیکی آب و یخ در طراحی دیوار دیده نشده است ضروری است سیستم زهکش و فیلتر مناسب در پشت دیوار استفاده شود.

۷-۵-۸-۲ : دیوارهای زیرزمین باید به صورت آب بندی شده طراحی شوند و فشار احتمالی آب در طراحی لحاظ شود.