دسته‌بندی نشده · آبان ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۷-۶-۲ مبانی طراحی پی های عمیق

شرایطی که پی های عمیق معمولاً برای آنها طراحی یا کنترل می شوند در دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:

۷-۶-۲-۱: موارد ذیل در هر دو روش طراحی به روش تنش مجاز یا طراحی به روش حالت حدی نهایی باید کنترل شوند:

الف- از دست دادن پایداری کلی

ب- گسیختگی ناشی از کمبود ظرفیت باربری شمع ها

پ- گسیختگی ناشی از “زیرفشار” یا مقاومت کششی ناکافی شمع های کششی

ت- گسیختگی در زمین ناشی از بارگذاری جانبی شمع ها

ث- گسیختگی سازه ای شمع در فشار، کشش، خمش، برش و یا کمانش

ج- گسیختگی مرکب یعنی به طور همزمان در زمین و شمع

۷-۶-۲-۲ : موارد ذیل برای شرایط بهره برداری در هر دو روش طراحی به روش تنش مجاز و طراحی به روش حالت حدی بهره برداری باید کنترل شود:

الف- نشست بیش از حد مجاز در شمع های فشاری

ب- بیرون کشیدگی بیش از حد مجاز در شمع تحت نیروی کششی

پ- دوران بیش از حد مجاز

ت- تغییرشکل جانبی بیش از حد مجاز

ث- ارتعاش غیرپذیرفتنی

۷-۶-۲-۲-۱ : مقادیر مجاز برای هر یک از موارد الف تا ث برای شرایط بهره برداری با توجه به عملکرد سازه و پایداری آن انتخاب می گردد.

۷-۶-۲-۲-۲: ضمن توجه به عملکرد سازه، باید در نظر داشت که مقادیر مجاز نشست برای شمع تک مشابه پی منفرد و برای گروه شمع مشابه پی گسترده در نظر گرفته می شود.