دسته‌بندی نشده · آذر ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۲-۲ مصالح

۱۱-۲-۲-۱-۱: استفاده از فولادهای ساختمانی که طبق استانداردهای ایران در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان و یا استانداردهای معتبر بین المللی مورد پذیرش هستند از نظر این بخش مجاز شمرده می شوند.

۱۱-۲-۲-۱-۲: مقاطع فولادی گرم نورد شده در این بخش مورد نظر نیستند.

۱۱-۲-۲-۱-۳: انواع ورق های فولادی مجاز برای استفاده در اعضاء سردنورد شده عبارتنداز:

 – فولاد سازه ای رده 230تیپ (S230H) H

 – فولاد سازه ای رده 340 تیپ (S340H) H

 – فولاد سازه ای رده230تیپ (S230L) L

 – فولاد سازه ای رده 340 تیپ (S340L) L

۱۱-۲-۲-۱-۴: استفاده از فولادهای تیپ L تنها برای لاپه ها و تیرچه ها مجاز است.

۱۱-۲-۲-۱-۵: مشخصات مکانیکی فولاد به کار رفته در اعضاء سیستم LSF باید مطابق جدول (۱۱-۲-۱) باشد.

 

جدول ۱۱-۲-۱ : مشخصات فولاد مجاز

نوع فولاد

تنش تسلیم

(MPa)

تنش کششی نهایی

(MPa)

کرنش نسبی در

50 میلی مترطول

S340H

340

450

10%

S230H

230

310

10%

S340L

340

3%

S230L

230

3%

 

۱۱-۲-۲-۱-۶: نسبت مقاومت نهایی کششی به مقاومت تسلیم فولادهای تیپ H نباید از 1.08کمتر باشد.

۱۱-۲-۲-۱-۷: ورق های قاب فولادی سردنورد شده باید با پوشش محافظ از خوردگی با آلیاژ روی– آلومینیوم طبق استاندارد های معتبر پوشانده شود.

۱۱-۲-۲-۱-۸: ضخامت فولاد اعضای سازه ای و غیرسازه ای سرد نورد شده باید بدون احتساب پوشش های محافظ از خوردگی بین 0.5 تا 3 میلی متر باشد.

۱۱-۲-۲-۱-۹: استفاده از فولادهایی که در بخش ۱۱-۲-۲-۱-۳ آورده نشده اند در صورتی مجاز خواهند بود که مشخصات شیمیایی و مکانیکی آنها با یکی از استانداردهای ملی ایران یا معتبر بین المللی تطابق داشته باشد.

 ۱۱-۲-۲-۱-۱۰: حداقل ضخامت فولاد بدون پوشش محافظ در برابر خوردگی تحویل شده در کارخانه که برای ساخت اعضاء فولادی سرد نورد شده به کار می رود در هیچ نقطه نباید از %95 ضخامت درنظر گرفته شده در طراحی کمتر باشد، اگرچه ضخامت های کمتر در محل خم ها نظیر گوشه ها که تحت اثر نورد سرد قرار گرفته اند قابل قبول می باشد. در مناطق با خوردگی متوسط به بالا باید از پوشش محافظت در برابر خوردگی مطابق آئین نامه های معتبر استفاده نمود.

۱۱-۲-۲-۲-۱:  مشخصات پیچ خودکار برای اتصالات فولاد به فولاد یا پوشش سازه ای به فولاد باید مطابق استاندارد معتبر باشد.

 ۱۱-۲-۲-۲-۲:  مشخصات پیچ، مهره و واشر برای اتصالات باید مطابق جدول (۱۱-۲-۲) باشد.

 

جدول ۱۱-۲-۲ : مشخصات پیچ، مهره و واشر مجاز

مشخصات

نام استاندارد

تنش تسلیم

(MPa)

تنش نهائی

(MPa)

ASTM

ISO

پیچ معمولی

A307

4.8

320

420

پیچ پر مقاومت

A325

(d≤24mm)

8.8

640-590

825

A325

(d>24mm)

560-510

725

A490

10.9

900

1000

مهره فولادی کربندار

A563

واشر فولادی سخت شده

F436

واشر تراکم پذیر

F956M

 

۱۱-۲-۲-۲-۳:  مشخصات الکترود مصرفی برای جوشکاری اتصالات باید با استاندارد ملی ایران منطبق باشد.