دسته‌بندی نشده · آذر ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۲-۶ ملاحظات معماری

باید در سیستم قاب بندی اعضای سازه ای دیوار، کف و بام در فواصل محور به محور حداکثر ۶۱۰ میلی متر از یکدیگر قرار گیرند. فواصل بیشتر در محل باز شوها، هرگاه بار سازه به تیر درگاه ها یا نعل درگاه ها و از آن طریق به وادارها و تیرچه های سقف مسطح یا شیبدار بام منتقل می شود مجاز است.