دسته‌بندی نشده · آذر ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۲-۷ ملاحظات طراحی

۱۱-۲-۷-۱: طراحی کلیه اعضای سازه ای سرد نورد شده و پوشش های بیرونی آنها باید منطبق بر آئین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سردنورد شده نشریه ۶۰۸ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و ضوابط بارگذاری مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران باشد.

۱۱-۲-۷-۲: جوشکاری اعضای سرد نوردشده باید بر اساس ضوابط نشریه ۶۰۸ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صورت گیرد.

۱۱-۲-۷-۳: رعایت محدودیت حداکثر بار زنده و مرده برای سقف ها به ترتیب 2.50 کیلو نیوتن بر مترمربع و 3.50 کیلو نیوتن بر متر مربع الزامی است.

۱۱-۲-۷-۴: به کارگیری مصالح بنایی در دیوارهای خارجی و داخلی مجاز نمی باشد. حداکثر وزن هر متر مربع سطح تمام شده دیوار در جداکننده های داخلی نبایستی بیشتر از 0.50 کیلو نیوتن بر متر مربع و در دیوارهای خارجی یک کیلو نیوتن بر متر مربع باشد.

۱۱-۲-۷-۵: رعایت محدودیت ارتفاع برای سیستم LSF با مهاربندی تسمه ای قطری یا دیوار برشی فولادی با پوشش فلزی یا چوبی 15 متر و با مهار جانبی دیوار برشی با پوشش تخته های گچی یا سیمانی 7.2 متر الزامی است.

۱۱-۲-۷-۶: باید تمهیدات لازم به منظور عدم مشارکت پانل های غیرباربر در سختی جانبی سازه لحاظ گردد.

۱۱-۲-۷-۷: لازم است موقعیت اتصال بین سقف و دیوار به گونه ای باشد که ظرفیت انتقال کلیه بارهای ثقلی و جانبی داخل دیافراگم به دیوار فراهم شود.

۱۱-۲-۷-۸: مهاربندهای تسمه ای قطری در باربری جانبی باید صرفا به عنوان اعضای کششی در تحلیل و طراحی درنظر گرفته شوند.

۱۱-۲-۷-۹: تامین ضوابط مربوط به دیافراگم سقف باید مطابق استاندارد 2800 ایران باشد.

۱۱-۲-۷-۱۰: سایر الزامات طراحی موجود در آخرین ویرایش نشریه فن آوریهای نوین ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرتبط با سیستم LSF باید رعایت شود.