دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۲-۹ رواداری ها

۱۱-۲-۹-۱: رواداری های ساخت اعضاء وادار و لاوک سازه ای مطابق شکل ۱۱-۲-۱ و جدول ۱۱-۲-۳ تعیین می شود.

شکل ۱۱-۲-۱ : رواداری ساخت اعضاء

 

جدول ۱۱-۲-۳: رواداری های ساخت اعضاء سازه ای

ابعاد طبق شکل ۱۱-۲-۱

وضعیت مورد بررسی

وادارها (mm)

لاوک ها (mm)

A

طول

+2.4

+12.7

-2.4

-6.4

B

عمق جان

+0.8

0.8

-0.8

3.2

C

خمشدگی کم

+1. 6

0

خمشدگی زیاد

-1.6

-2.4

D

فاصله عرضی مرکز سوراخ از لبه طولی

+1. 6

-1.6

F

خمیدگی جان

+1. 6

+1. 6

-1.6

-1.6

G

خمیدگی در طول

2.6 درمتر طول

2.6 درمتر طول

12.7 ماکزیمم

12.7 ماکزیمم

H

بازشدگی مقطع دوبل

2.6 درمتر طول

2.6 درمتر طول

12.7 ماکزیمم

12.7 ماکزیمم

I

پیچش مقطع

2.6 درمتر طول

2.6 درمتر طول

12.7 ماکزیمم

12.7 ماکزیمم

 

۱۱-۲-۹-۲: مقادیر رواداری ساخت خرپاها باید مطابق جدول ۱۱-۲-۴ باشد.

 

جدول ۱۱-۲-۴: رواداری های مجاز در ساخت خرپاها

 

ابعاد

رواداری مجاز (میلی متر)

دهانه

9 متر و کمتر

12

بیشتر از 9 متر

20

* ارتفاع

ارتفاع 1.5 متر و کمتر

6

بیشتر از 1.5 متر

12

 

* منظور از ارتفاع، ارتفاع کلی خرپا از روی بالاترین یال خرپا تا زیر پایین ترین یال خرپا در مرتفع ترین نقطه می باشد.

۱۱-۲-۹-۳: انحنای جانبی کلی یا انحنای d خرپاها نباید از کمینه دو مقدار 1.200 طول یال خرپا یا 50 میلی متر بیشتر باشد.

۱۱-۲-۹-۴: ناشاقولی خرپا از بالا تا پایین آن، نباید بیشتر از کمینه دو مقدار 1.50 ارتفاع خرپا در هر مقطع و یا 50 میلی متر باشد مگر آنکه خرپا به صورت خاص ناشاقول طراحی شده باشد.

۱۱-۲-۹-۵: کلیه اعضای قائم قاب باید به صورت شاقول، تراز و در یک راستا باشند و حداکثر رواداری مجاز در موارد ذکر شده به 0.002 ارتفاع طبقه محدود گردد.

۱۱-۲-۹-۶: وادارهای دیوار باید کاملا شاقولی نصب شوند. در این خصوص علاوه بر رعایت ضابطه بند ۱۱-۲-۹-۵، ناشاقولی کل وادار در ارتفاع سازه بدون توجه به تعداد طبقات نباید از 15 میلی متر به سمت خارج ساختمان یا داخل ساختمان بیشتر باشد.