دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳-۲ مصالح

۱۱-۳-۲-۱ بتن

۱۱-۳-۲-۱-۱: مشخصات مصالح و کیفیت بتن تولید شده باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۳-۲-۱-۲: اسلامپ بتن مصرفی در قطعات بتن پیش ساخته نباید بیش از 150 میلی متر باشد.

۱۱-۳-۲-۱-۳: اندازه بزرگترین سنگ دانه مصرفی درقطعات بتن پیش ساخته نباید بیش از 25 میلی متر باشد.

۱۱-۳-۲-۱-۴: بتن مورد استفاده در این سیستم باید حداقل در رده C20 مطابق ضوابط مبحث نهم مقرات ملی ساختمان باشد.

 ۱۱-۳-۲-۲ مصالح اتصالات

اتصالات در ساختمان های بتنی پیش ساخته از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. بطور کلی دو نوع اتصال تر و خشک برای قطعات بتنی پیش ساخته وجود دارد. در اتصالات خشک عمدتاً از مصالح فولادی با جوش یا پیچ و مهره استفاده می شود در حالی که در اتصالات تر از مصالح گروت یاملات(تر و خشک) استفاده می شود. مصالح فولادی مورد استفاده در اتصالات خشک باید شامل ضوابط این بخش باشد.

۱۱-۳-۲-۲-۱: تمام اندازه ها و خواص مهندسی مقاطع فولادی بکار رفته در این سیستم باید مطابق ضوابط موجود در مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان باشند.

۱۱-۳-۲-۲-۲: در اتصالات پیچ و مهره ای قطعات بتنی پیش ساخته باید از پیچ و مهره های استاندارد معمولی و پرمقاومت مطابق مشخصات تعیین شده در مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان استفاده شود.

۱۱-۳-۲-۲-۳: ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و هندسی پیچ و مهره ها باید با استاندارد ملّی ایران منطبق باشد.

۱۱-۳-۲-۳ خوردگی و روش های جلوگیری از آن

 ۱۱-۳-۲-۳-۱: در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای جلوگیری از خوردگی مصالح فولادی بویژه در اتصالات در محیط های مرطوب مطابق ضوابط مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان الزامی است.

۱۱-۳-۲-۳-۲: استفاده از فولاد رنگ شده، فولاد گالوانیزه و پوشش های سدکننده مانند واشرها و فاصله گذارها می توانند در شرایط محیطی متفاوت برای کاهش خوردگی مناسب باشند.

۱۱-۳-۲-۳-۳: برای گالوانیزه کردن فولاد با روی، استفاده از سه روش گالوانیزه کردن با گرمای کاهنده، گالوانیزه کردن مکانیکی و آب کاری با روی مجاز است.

۱۱-۳-۲-۳-۴: بولت ها باید با یکی از دو روش گرمای کاهنده یا مکانیکی گالوانیزه شوند.

۱۱-۳-۲-۳-۵: در صورت استفاده از مصالح گالوانیزه در اتصالات، باید از حداقل مقدار جوش ممکن برای اتصال استفاده شود.

۱۱-۳-۲-۳-۶: برای جلوگیری از رسوب شار تولیدی از جوش، باید از الکترود های بدون پوشش استفاده شود.

۱۱-۳-۲-۳-۷: در صورت استفاده از الکترود پوشش دار، باید رسوبات حاصله را توسط برس سیمی، شعله تمیزکننده، تفنگ سوزنی و یا انفجار ساینده تمیز نمود.

۱۱-۳-۲-۳-۸: در نواحی که درجه خوردگی بالا می باشد، استفاده از فولاد ضد زنگ الزامی است.

۱۱-۳-۲-۴ میلگردهای فولادی

مشخصات میلگردهای فولادی در اتصالات و قطعات بتنی پیش ساخته باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.