دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳-۳ نقشه ها و مدارک فنی

اطلاعات و نقشه های فنی مرتبط با طراحی و اجرای ساختمان های بتنی پیش ساخته جهت کاهش خطر اجرا و آشنایی پیمانکار با جزئیات نصب قطعات باید مطابق با این بخش تهیه گردد.

۱۱-۳-۳-۱: مدارک فنی سازه های بتنی پیش ساخته شامل مدارک اختصاصی، نقشه های محاسباتی قطعات، نقشه های کدگذاری شده و موقعیت قطعات، نقشه های کارگاهی و نقشه های نصب قطعات می باشد.

۱۱-۳-۳-۲: در هنگام اجرای ساختمان، تمامی مدارک فنی باید در محل اجرای پروژه آماده باشد.

۱۱-۳-۳-۳ مدارک اختصاصی

مدارک اختصاصی زیر باید برای اجرای ساختمان های بتنی پیش ساخته تهیه گردد:

– دستورالعمل حمل، انبار و نگهداری قطعات با توجه به جوانب احتیاط حین اجرا

– معیارهای رد و پذیرش قطعه یا سیستم

– اطلاعات جزئی شامل شماره بسته، ابعاد، مشخصات مقطع، وزن قطعه، محل اتصالات و مهاربندی قطعه

– محدودیت بارهای کارگاهی و حمل و نقل

۱۱-۳-۳-۴ نقشه های طراحی سازه

نقشه های طراحی سازه که توسط شخص ذیصلاح آماده و تأیید می شود باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد:

– تاریخ و شماره نقشه

 – پلان و نمای قاب های سازه با نشانه گذاری قطعات بتنی

 – آرماتور و مقدار پوشش بتن مورد نیاز برای حالت کنترل کننده بارهای حین تولید، حمل و نصب

 – محل اتصالات قالب و نوع آن (مثلاً درجا) و محل مناسب قلابهای حمل

 – جزئیات سطح تراز محل نصب قطعات

 – معیارهای طراحی سازه ای مؤثر در حین ساخت همچون باد و رواداری های نصب

 – مشخصات بتن و فولاد مورد استفاده در قطعات

 – جزئیات اتصالات

 – موقعیت تأسیسات مکانیکی و برقی بر روی قطعات

۱۱-۳-۳-۵ نقشه های کدگذاری شده

پلان چیدمان قطعات بتنی پیش ساخته، موقعیت دقیق آنها و روند نصب باید مشخص شود.

ملاحظات مرتبط با محدودیت های محل پروژه، دسترسی های محلی، روند تحویل قطعات و نیازهای حمل و نقل باید در اندازه قطعات بتنی پیش ساخته اعمال گردد.

۱۱-۳-۳-۶ نقشه های ساخت

۱۱-۳-۳-۶-۱: نقشه های ساخت باید توسط شخص ذیصلاح با در نظر گرفتن جزئیات کامل تهیه گردد. حداقل اطلاعات مورد نیاز در این نقشه ها باید شامل موارد ذیل باشند:

 – تاریخ و شماره نقشه

– محل پروژه

– شماره قطعه بتنی

– وزن قطعه بتنی

– ابعاد قطعه بتنی

– آرماتورگذاری و پوشش بتن

– اندازه، شکل و مقدار پوشش بتن برای آرماتور اضافی مورد نیاز در حمل و بلند کردن قطعه بتنی اندازه و نوع پیچ و مهره های اتصال و نصب موقت مطابق استانداردهای ملّی ایران

– موقعیت قرارگیری لوله های تأسیسات برقی و مکانیکی

– موقعیت مجاری ملات (گروت) ریزی در صورت نیاز

– فرآیند نصب

– مقاومت فشاری بتن مورد نیاز در زمان بلند کردن و مونتاژ قطعات

– جزئیات مهاربندی قطعه بتنی

۱۱-۳-۳-۶-۲: در نقشه های کارگاهی نشانه های استفاده شده باید منطبق بر استانداردهای معتبر باشد.

۱۱-۳-۳-۷ مدارک فنی نصب

مدارک فنی نصب قطعات پیش ساخته باید توسط شخص ذیصلاح با در نظر گرفتن فرآیند نصب تهیه گردد و شامل اطلاعات ذیل باشد:

– فرآیند نصب

– جهت قرارگیری قطعات بتنی پیش ساخته

– شکل و اندازه مهارهای نصب

– جزئیات مهاربندی موقت نصب قطعات

– الزامات ملات (گروت) ریزی در اتصالات