دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳-۴ شالوده

شالوده ساختمان های بتنی پیش ساخته می تواند بصورت پیش ساخته یا در جا با اتصال تر و خشک اجرا شود. ضوابط این بخش باید در طراحی و اجرای شالوده ساختمان های بتنی پیش ساخته رعایت شود.

۱۱-۳-۴-۱: رعایت ضوابط طراحی و اجرای شالوده برای ساختمان های بتنی پیش ساخته، باید مطابق مباحث هفتم و نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۳-۴-۲: بتن موجود در شالوده، شمع ها، دیوارها باید قبل از نصب قطعات بتن پیش ساخته، به مقاومت کافی جهت تحمل بار حاصله از نصب قطعات بتن پیش ساخته رسیده باشد.

۱۱-۳-۴-۳: استفاده از اتصالات جوشی، پیچ و مهره، گلدانی و غلاف ملات (گروت) اجزاء باربر سازه به شالوده مجاز می باشد و باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان و سایر آئین نامه های معتبر بین المللی طراحی گردند.