دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳-۵ اجزای سازه ای

۱۱-۳-۵-۱: سازه های بتنی پیش ساختمان ها معمولاً شامل تیرها، شاه تیرها با مقاطع منشوری، T شکل و I شکل، ستون ها، تیرچه ها، دال های سقف با مقاطع مختلف همچون T، دوبل T و پیش تنیده توخالی، پانل دیوار باربر با ابعاد کوچک و بزرگ و شمع ها هستند.

۱۱-۳-۵-۲: اجزاء سازه ای می تواند علاوه بر باربری نقش نمای ظاهری ساختمان را داشته باشد.

۱۱-۳-۵-۳: اتصال قطعات سازه ای به گروه های زیر تقسیم می شود:

– ستون به شالوده

– دیوار به شالوده

– دیوار به دیوار

– تیر به ستون

– ستون به ستون

– تیر به تیر

– سقف به تیر

– سقف به سقف

– سقف به دیوار

– سقف به ستون

که این اتصالات باید برای انتقال نیروهای ناحیه اتصال مطابق ضوابط مباحث نهم و دهم مقررات ملّی ساختمان و آئین نامه های معتبر طراحی گردند.