دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳-۷ ملاحظات طراحی

طراحی باید با در نظر گرفتن کلیه شرایط اجرایی پروژه از جمله جابجایی، نصب و حمل و نقل صورت گیرد.

۱۱-۳-۷-۱ بارهای طراحی

۱۱-۳-۷-۱-۱: نیروهایی که باید در طراحی قطعات بتنی پیش ساخته در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

– بارهای زنده و مرده.

– بارهای حمل و نقل و نصب.

– بارهای خارجی اعمال شده مانند بار باد، زلزله، برف، انفجار، بارهای در حین برخورد ماشین، فشار آب و خاک و یا بارهای حین ساخت.

– بارهای ناشی از مقاومت در برابر تغییر حجم.

– بارهای حاصل از مصالح متفرقه در ساختمان مانند پنجره ها، درها، تابلوها و مانند آن.

۱۱-۳-۷-۱-۲: مقادیر مجاز بارهای وارده و ضرایب ایمنی مقاومت باید مطابق مباحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان تعیین شود.

۱۱-۳-۷-۱-۳: تغییرات حجم از جمله خزش، انقباض و تغییرات درجه حرارت باید با توجه به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شوند.

۱۱-۳-۷-۲ سیستم های مقاوم در برابر بارها

۱۱-۳-۷-۲-۱: سازه های بتنی پیش ساخته می توانند از انواع مختلف سیستم های سازه ای از قبیل قاب خمشی، دیوارهای باربر بتنی و سیستم های دوگانه (ترکیبی) تشکیل شده باشند. در طراحی این نوع سیستم های سازه ای رعایت الزامات شکل پذیری مطابق مبحث نهم مقررات ّملی ساختمان ضروری است.

۱۱-۳-۷-۲-۲: سیستم ساختمانی مورد استفاده باید در مراحل اولیه تجزیه و تحلیل انتخاب شود.

۱۱-۳-۷-۲-۳: سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی عبارتند از: دیوار برشی، قاب خمشی، ستون های T شکل یک سر گیردار و قاب های مهاربندی شده.

۱۱-۳-۷-۲-۴: ساختمان های بتنی پیش ساخته دیوار باربر و قاب خمشی متشکل از تیر و ستون بتنی پیش ساخته باید محدودیت های ارتفاعی استاندارد 2800 ایران را رعایت کنند.

۱۱-۳-۷-۳ اجزای اصلی

۱۱-۳-۷-۳-۱: پانل های دیوار زمانی که بصورت عمودی قرار بگیرند، باید مانند ستون ها ضوابط لاغری را رعایت نمایند.

۱۱-۳-۷-۳-۲: در طراحی قطعات بتن پیش ساخته، بطور کلی جلوگیری از رخ دادن ترک خوردگی های محسوس مطلوب است.

 ۱۱-۳-۷-۳-۳: در طراحی این سیستم رعایت و کنترل عرض ترک مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

۱۱-۳-۷-۳-۴: باید به عملکرد قطعات در حین نصب توجه شود، بطوریکه وقتی نسبت دهانه به عمق تیر بالا باشد، باید مقدار انحناء، خروج از محوریت و لرزش تیرها مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

۱۱-۳-۷-۴ اتصالات

۱۱-۳-۷-۴-۱: اتصالات در ساختمان های بتنی پیش ساخته باید برای انتقال نیروهای طراحی با جزئیات دقیق مطابق ضوابط آئین نامه های معتبر طراحی شوند.

۱۱-۳-۷-۴-۲: در کلیه اتصالات خشک، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به طراحی اجزای اتصال و مشخصات فنی جوشکاری های مربوطه منطبق بر ضوابط و مقررات آئین نامه های معتبر الزامی است.

۱۱-۳-۷-۴-۳: اتصالات باید شکل پذیری لازم را مطابق آئین نامه های معتبر تامین نمایند.

۱۱-۳-۷-۴-۴: اتصالات باید برای بارهای ناشی از خزش، جمع شدگی و تغییر درجه حرارت نیز طراحی شوند.

۱۱-۳-۷-۴-۵: اتصالات باید در برابر شرایط محیطی و آتش سوزی محافظت شوند.

۱۱-۳-۷-۴-۶: طول وصله های آرماتور در محل اتصالات تر باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.