دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳-۹ رواداری ها

۱۱-۳-۹-۱: هدف از مقرر شدن رواداری ها، تولید مقرون به صرفه و عملی، نصب ساده و ملاحظات میدانی است.

۱۱-۳-۹-۲: رواداری های مجاز مربوط به ساخت اکثر قطعات بتن پیش ساخته در جدول ۱۱-۳-۱ آورده شده است.

۱۱-۳-۹-۳: رواداری مجاز ابعادی قطعات معماری بتن پیش ساخته، برای قطعاتی که ابعاد آنها کمتر از 3 متر است برابر 3± میلی متر و برای قطعاتی که ابعاد آنها بین12~6 متر است برابر 6± میلی متر می باشد.

۱۱-۳-۹-۴: رواداری های مجاز برای ضخامت بال بالا و پایین قطعات سقف مربوط به تیرهای جعبه ای با هسته تو خالی به جایگاه هسته بستگی دارد اما می توان گفت که مساحتی که بال تیر تأمین می کند نباید کمتر از %85 مساحت مورد نیاز باشد.

 ۱۱-۳-۹-۵: استفاده از صفحات فولادی در پایین قطعات برای کم کردن مقدار رواداری تا حد مجاز، قابل قبول می باشد. رواداری موقعیت این صفحات 25± میلی متر است.

۱۱-۳-۹-۶: رواداری مربوط به تیر زیرسری بر اساس نوع اتصال مشخص می شود.

۱۱-۳-۹-۷: رواداری مجاز برای دستک های ستون و دیوارها باید بصورت زیر تأمین گردد:

– بین دو دستک حداکثر تا 6± میلی متر

– صفحات نشیمنگاه 3± میلی متر در هر 450 میلی متر و حداکثر 6± میلی متر به جز برای قطعات پیش ساخته معماری که حداکثر باید ±3 میلی متر باشد.

– ستون ها با رواداری 3± میلی متر در جهت بعد کوچکتر 10± میلی متر در جهت بعد بلندتر.

۱۱-۳-۹-۸: انحراف مجاز بین یک گوشه تاب برداشته با نزدیکترین گوشه مجاورش در یک قطعه بتنی پیش ساخته برابر 1.6± میلی متر در هر 300 میلی متر است.

۱۱-۳-۹-۹:  میزان مجاز تاب برداشتگی کلی یک قطعه بتنی پیش ساخته برابر 1:360 طول قطعه است.

۱۱-۳-۹-۱۰:  میزان مجاز ناصافی در تمامی قطعات بتنی پیش ساخته در هر 3 متر، 6± میلی متر است.

 ۱۱-۳-۹-۱۱:  رواداری های نصب باید بر روی سطح اصلی قطعات که با قطعات دیگر در ارتباط قرار خواهند گرفت، اعمال شود.

۱۱-۳-۹-۱۲:  برای سهولت نصب، بهتر است که تمام ابعاد قطعات ساخته شده با بتن درجا قبل از نصب قطعات بتن پیش ساخته کنترل شوند.

۱۱-۳-۹-۱۳:  باید در طراحی قطعات بتن پیش ساخته فاصله ای بین قطعات مجاور تعبیه شود تا در صورت لزوم انحرافات رواداری های نصب و تولید، قابل رفع باشد.

۱۱-۳-۹-۱۴:  اتصالات بین قطعات معماری باید رواداری های نصب و تغییرات ابعاد پانل ها را در خود جای دهند.

۱۱-۳-۹-۱۵:  در ساختمان های بتنی پیش ساخته، رواداری های بین قطعه بتن پیش ساخته و قطعه ای از جنس دیگر، به جنس قطعه دیگر بستگی دارد. رعایت این رواداری به عوامل زیر بستگی دارد:

 – نیازهای معماری و سازه ای

– تغییر حجم

– حفاظت در برابر خوردگی

– الزامات زه کشی

– مقاومت در برابر آب

– میزان مقاوت در برابر آتش

– ملاحظات ابعادی، ارتعاشی و آکوستیک

۱۱-۳-۹-۱۶:  رواداری های نصب برای لبه های داخلی قطعات بتنی پیش ساخته و اجزاء بتنی درجا باید مطابق جدول ۱۱-۳-۲ باشد.

۱۱-۳-۹-۱۷:  فواصل آزاد بین قطعات باید مطابق جدول ۱۱-۳-۳ باشد.

 

جدول ۱۱-۳-۱ : رواداری های مجاز مربوط به ساخت

محصول

رواداری مجاز در حین ساخت (mm)

طول

عرض

عمق

ضخامت بال

ضخامت جان

محل ورق های کمکی

فاصله ورق کمکی تا گوشه مجاور و بتن اطراف

تیرT شکل دوبل

±10

±6

±6

3-      6

±3

±12

±3

تیرT شکل تک

±10

±6

±6

3-       6

±3

±12

±3

تیر مستطیلی

±20

±6

±6

±6

±6

±12

±3

تیر I شکل

±10

6-  10

6-      3

±6

6-    10

±16

±3

تیر جعبه ای

±20

±6

±6

±10

ستون

±12

±6

±6

قطعه با هسته توخالی

±12

±6

±6

دیوار لبه دار

±12

±6

±6

3-       6

±3

دیوار تیغه

±12

±10

3-       6

3-       6

±3

 

 

جدول ۱۱-۳-۲ : رواداری های نصب برای لبه های داخلی قطعات بتنی پیش ساخته و اجزاء بتنی درجا

 

شرح رواداری

رواداری مجاز (mm)

اختلاف موقعیت ها با مقدار داخل نقشه

ستون ها؛  12

تیرها؛ 25

اختلاف مقادیر داخل نقشه با خطوط مشخص شده ساختمان

2 در هر متر طول برای هر تیری که طولش و یا فاصله اش تا ستون مجاورش از 6 m کمتر است

اختلاف با مقدار مجاز افکندن

2 برای هر متر ارتفاع

حداکثر 25 برای تمام ارتفاع ها

اختلاف تراز صفحات باربر با تراز مشخص شده

حداکثر منفی برابر 12 حداکثر مثبت برابر 6

اختلاف بین سطح بالایی پانل های دیوار با تراز مشخص شده

12

اختلاف طول صفحات مشخص شده در تکیه گاه ها

18

اختلاف عرض صفحات مشخص شده در تکیه گاه ها

12

 

جدول ۱۱-۳-۳ : فواصل آزاد بین قطعات بتنی پیش ساخته

نوع فاصله آزاد

حداقل فواصل آزادمجاز

اعضا بتن پیش ساخته با اعضا بتن پیش ساخته

12

اعضا بتن پیش ساخته با بتن درجا

25

اعضا بتن پیش ساخته با فولاد

25

پوشش ستون های بتن پیش ساخته

40