دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۷-۶-۱۰ ملاحظات ساخت و اجرای شمع

۷-۶-۱۰-۱: در اجرای شمع یا پی های عمیق، پلان وضعیت استقرار شمع ها که در آن اطلاعات زیر آورده شده باشد باید تهیه گردد.

الف- نوع شمع و مشخصات فنی آن شامل مصالح، روش اجرا و ابزارهای لازم

ب- محل هر شمع، رواداری های موقعیت هندسی، و میزان مورب بودن آن

پ- تعداد شمع ها، طول و مشخصات مقطع عرضی آنها

ت- نحوه اتصال شمع های چند قطعه ای به یکدیگر

ث- ظرفیت باربری مورد نیاز شمع

ج- تراز پای شمع

چ- توالی اجرای شمع ها در یک گروه

ح- موانع شناخته شده برای استقرار شمع ها

خ- هر گونه محدودیتی که در عملیات اجرای شمع مؤثر باشد.

۷-۶-۱۰-۲: چگونگی استقرار همه شمع ها باید به دقت کنترل و تمامی داده ها در محل ساختگاه ثبت و ضبط شوند. داده های مربوط به هر شمع باید توسط ناظر و سازنده شمع تأیید و نگهداری شوند.

۷-۶-۱۰-۳: اطلاعات ثبت شده در هنگام اجرا باید بعد از تکمیل عملیات اجرایی شمع ها حفظ و به همراه سایر مدارک مربوط به ساخت نگهداری شوند.

۷-۶-۱۰-۴: در مواردی که مشاهدات و یا بازرسی اطلاعات نشان دهنده عدم اعتماد به کیفیت اجرای شمع ها باشد، باید بررسی تکمیلی به منظور تعیین شرایط شمع های اجرا شده و اینکه آیا نیاز به پیش بینی تمهیدات خاص برای بهبود وضعیت آنها هست یا نه، انجام شود. این بررسی های شامل کوبش مجدد به همراه آزمایش دینامیکی شمع یا آزمایش تعیین یکپارچگی شمع با دامنه کم همراه با آزمایش های محلی تکمیلی مکانیک خاک در اطراف شمع های مشکوک، و آزمایش های بارگذاری استاتیکی می باشد.

۷-۶-۱۰-۵: برای ارزیابی کیفیت شمع های درجاریزی که ممکن است دارای نقایص جدی در بدنه شمع باشند و یا اینکه در اثنای ساخت مشکلات خاصی مانند تاخیر در بتن ریزی (و احتمال ریزش خاک جدار) یا مشکلاتی حین بیرون کشیدن غلاف مشاهده شده باشد، آزمایش های دینامیکی شمع با دامنه کم (یا آزمایش تعیین یکپارچگی) باید مورد استفاده قرار گیرد. اما نقایصی چون مقاومت کم بتن و ضخامت کم پوشش میلگردها که بر عملکرد درازمدت شمع اثر می گذارند، اغلب به وسیله آزمایش دینامیکی دامنه کم کشف نمی شوند. در این موارد لازم است از آزمایش های دیگری مانند امواج صوتی عرضی و یا مغزه گیری استفاده شود.