دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۷-۶-۵ شمع های تحت بار جانبی

۷-۶-۵-۱: ظرفیت باربری جانبی

جهت طراحی شمع ها تحت بار جانبی باید نامساوی زیر در همه حالات حدی نهایی و برای کلیه ترکیبات بارگذاری برقرار باشد.

 

    \[R_{tr}\geq F_{tr}\]

                                        (۷-۶-۸)

در این نامساوی:

Ftr=مقاومت جانبی طراحی

Rtr=مقاومت جانبی شمع

۷-۶-۵-۱-۱: در ارزیابی ظرفیت باربری جانبی شمع ها یکی از ساز و کارهای گسیختگی زیر باید در نظر گرفته شود:

الف- در شمع های کوتاه چرخش و یا انتقال شمع به عنوان یک جسم صلب

ب- در شمع های بلند و لاغر گسیختگی خمشی شمع همراه با تسلیم موضعی و تغییرمکان خاک جلوی شمع در ناحیه بالای آن

۷-۶-۵-۱-۲: در هر یک از حالت های الف و ب برای تحلیل ظرفیت شمع می توان از روش های تحلیل تعادل حدی معتبر مانند “برومز” استفاده نمود.

۷-۶-۵-۱-۳ : در ارزیابی ظرفیت باربری جانبی شمع ها باید اثر گروهی آنها در نظر گرفته شود.

۷-۶-۵-۱-۴ : در تحلیل شمع های تحت اثر بار جانبی باید احتمال گسیختگی سازه ای شمع در زیر سطح زمین بررسی شود.

۷-۶-۵-۲ : تغییرمکان جانبی

۷-۶-۵-۲-۱: در ارزیابی تغییرمکان جانبی بالای شمع ها باید سختی زمین، سختی خمشی هر یک از شمع ها، گیرداری شمع ها در سر شمع، اثر گروهی شمع ها و همچنین اثر رفت و برگشت بارها در نظر گرفته شود.

۷-۶-۵-۲-۲: پاسخ شمع ها تحت بار جانبی بطور کامل غیر خطی بوده و روش هایی که از فرض خطی بودن رفتار خاک استفاده می کنند، فقط در صورتی که حداکثر تغییرشکل جانبی شمع کوچک بوده (کمتر از ۱ درصد قطر)، مصالح شمع رفتار خطی داشته و بارگذاری یک طرفه (نه رفت و برگشتی) باشد، قابل استفاده خواهند بود.

۷-۶-۵-۲-۳: از روش منحنی های p‐y می توان در تحلیل استفاده نمود، به شرط آنکه از منحنی های مناسب برای خاک های اصطکاکی و چسبنده استفاده گردد.

۷-۶-۵-۲-۴: در آزمایش بارگذاری جانبی باید مدل تحلیلی برای شرایط آزمایش با تحلیل برگشتی صحت سنجی شود. در گروه شمع با سرشمع صلب و اتصال گیردار، پس از صحت سنجی مدل تحلیلی برای شمع با سر آزاد، باید منحنی نیرو- جابجایی شمع با سر گیردار تحلیل شود.