دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۱ کلیات

۱۱-۴-۱-۱ هدف

هدف از تدوین این فصل از مبحث، ارائه ضوابط و روش های اجرای سیستم ساختمانی دیوار باربر بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار است.

۱۱-۴-۱-۲ دامنه کاربرد

 کاربرد این بخش از مبحث مربوط به اجرای سیستم ساختمانی دیوار باربر بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار بلوکی یا پانلی می باشد.

 ۱۱-۴-۱-۲-۱: اتصال پانل ها به یکدیگر بصورت عمودی یا افقی مجاز می باشد.

۱۱-۴-۱-۲-۲: ضخامت جداره ها و فاصله ی دو عایق از یکدیگر باید بر اساس نیازهای سازه ای و حرارتی تعیین گردد.

 ۱۱-۴-۱-۲-۳: برای ثابت نگاه داشتن فاصله دو عایق و تامین ضخامت هسته بتنی، بلوک ها و پانل ها باید با استفاده از اتصالاتی از جنس پلاستیک یا فولاد به یکدیگر متصل شوند.

۱۱-۴-۱-۲-۴: بر اساس شکل عایق و قالب 3 نوع سیستم وجود دارد:

الف) سیستم تخت یا مسطح که دو جداره عایق دارای ضخامت ثابت در دو طرف دیوار بتنی می باشد.

ب) سیستم شبکه ای پیوسته که سطوح در تماس با بتن جداره ها دارای سطوح مجوف بوده و بتن پرکننده دیوار پیوستگی کامل در سطح دیوارها دارد.

پ) سیستم شبکه ای منقطع حفرهای که سطح مقطع قالب عایق دارای هسته های دوار بتنی افقی و قائم بوده که منقطع می باشند.

 ضوابط ارائه شده در این بخش مربوط به این سه سیستم می باشد و سیستم های دیگر باید مورد تایید شخص ذیصلاح باشد.

۱۱-۴-۱-۳ محدودیت ها

۱۱-۴-۱-۳-۱: سیستم ساختمانی ICF بعنوان سیستم سازه ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتنی مسلح محسوب می شود. هرگونه محدودیت کاربرد برای این سیستم با توجه به مشخصات هندسی، میلگرد گذاری دیوارها و مشخصات مصالح باید مطابق ضوابط استاندارد 2800 ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۱-۳-۲: حداقل ضخامت دیواره های بتنی نباید از 150 میلی متر کمتر باشد.

۱۱-۴-۱-۳-۳: در مسیر انتقال بار توسط دیوارهای باربر هیچ گونه انقطاعی نباید وجود داشته باشد.

۱۱-۴-۱-۳-۴: دیوارهای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار باید علاوه بر محدودیت بند ۱۱-۴-۱-۳-۲ محدودیت های ابعادی جدول ۱۱-۴-۱ را برآورده کند.

۱۱-۴-۱ : محدودیت های ابعادی دیوارهای ICF

نوع سیستم

بیشینه فاصله افقی

هسته ها((mm

بیشینه فاصله

عمودی هسته ها((mm

کمینه ضخامت

هسته ها((mm

کمینه پهنا

W(mm)

کمینه ضخامت

جان(t(mm

سیستم شبکه ای

پیوسته

400

300

150

160

50

سیستم شبکه ای منقطع حفره ای

300

300

150

140

50