دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۳ نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۴-۳-۱: نقشه ها و مدارک فنی لازم برای سیستم ICF باید منطبق بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۳-۲: مکان دیوارهای بتن مسلح با سیستم ICF باید کاملا مطابق نقشه های محاسباتی بوده و جابجایی دیوارها مجاز نمی باشد.

۱۱-۴-۳-۳: در سیستم ساختمانی ICF، جزییات موقعیت قرارگیری دیوارهای باربر و بازشوها باید در نقشه های اجرایی با دقت مشخص گردد.

۱۱-۴-۳-۴: ضخامت دیوارهای سیستم ICF در نقشه های معماری علاوه بر ضخامت هسته بتنی، باید دربرگیرنده ی ضخامت لایه های عایق در طرفین دیوار نیز باشد.

۱۱-۴-۳-۵: چنانچه قسمتی از میلگردگذاری دیوارهای ICF در محل کارخانه انجام شود، در طراحی و نقشه های سازه باید این مسئله به صورت تفکیک شده مشخص شود.

۱۱-۴-۳-۶: یک نسخه از نقشه های معماری که مبنای محاسبات سازه قرار گرفته و به امضای مهندسان معمار و محاسب رسیده است باید به نقشه های سازه اصلی ضمیمه گردد.

۱۱-۴-۳-۷: نوع ماده یا مواد عایق باید در نقشه های اجرایی مشخص شود.

۱۱-۴-۳-۸: دستور حذف یا کاهش ضخامت لایه های عایق در قسمت هایی از سازه که لازم است باید در نقشه ها مشخص باشد.

۱۱-۴-۳-۹: دستور برش کاری لایه عایق در نواحی لازم مانند مرز طبقات و نواحی حساس به حریق باید در نقشه ها مشخص شده باشد.

۱۱-۴-۳-۱۰: شکل هندسی و جنس رابط های قالب باید در نقشه ها مشخص شود.

۱۱-۴-۳-۱۱: در نقشه های دیوارهای سیستم ICF، مشخصات مصالح و جزییات اجرایی نحوه اتصال نازک کاری داخل و نمای خارج ساختمان باید مشخص باشد.

۱۱-۴-۳-۱۲: افزودنی های بتن، نحوه بتن ریزی از لحاظ تقسیم بندی در ارتفاع و نحوه متراکم نمودن و جزییات آرماتوربندی خاص باید در نقشه ها ذکر شود.

۱۱-۴-۳-۱۳: تولید کننده موظف است راهنمای نصب مصور و توصیه های آیین نامه ای را تهیه و در اختیار تیم اجرایی قرار دهد.

۱۱-۴-۳-۱۴: مجری ساختمان باید دارای صلاحیت لازم از لحاظ کمیت و کیفیت تجهیزات اجرایی و تیم فنی مهندسی باشد.