دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۴ شالوده

۱۱-۴-۴-۱: رعایت ضوابط طراحی و اجرای شالوده برای سیستم ساختمانی با دیوارهای ICF، باید مطابق مباحث هفتم و نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۴-۲: دیوارهای ICF باید دارای شالوده نواری یا گسترده باشد و ضوابط طراحی بتن و سازه آن باید مطابق مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان صورت پذیرد.

۱۱-۴-۴-۳: باید به تراز کردن سطح زیرین رج اول قالب های ماندگار دیوار دقت بالا نمود.

۱۱-۴-۴-۴: پهنای شالوده باید به اندازه ای باشد که با احتساب ضخامت هسته بتنی، فضای کافی برای قرارگیری قالب ها موجود باشد.

۱۱-۴-۴-۵: مواردی که در ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی دیده نشده است باید مطابق استانداردهای معتبر بین المللی طراحی گردند.