دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۵ اجزای سازه ای

اجزاء اصلی سیستم ساختمانی ICF، دیوارهای باربر بتنی و سقف های دالی بتنی می باشد که رعایت ضوابط طراحی و اجرای دیوارها و دال های مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان برای آنها الزامی است.