دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۶ ملاحظات معماری

۱۱-۴-۶-۱: در سیستم ساختمانیICF، دیوارهای باربر در پلان ساختمان پس از اجرا به هیچ وجه نباید جابه جا شوند.

۱۱-۴-۶-۲: در سیستم ساختمانیICF، طراحی معماری و سازه ای دیوارهای باربر باید هماهنگ انجام شوند.

۱۱-۴-۶-۳: محل بازشوها در دیوارهای باربر باید با دقت مشخص شده باشند.

۱۱-۴-۶-۴: حداقل ضخامت پوشش نمای مورد نیاز برای سیستم ساختمانی ICF باید به گونه ای باشد که تا 15 دقیقه بعد از آتش سوزی، دمای عایق کمتر از 120 درجه سلسیوس باشد ولی در هر حال ضخامت نباید کمتر از 15 میلی متر در نظر گرفته شود.