دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۴-۷ ملاحظات طراحی

۱۱-۴-۷-۱: دیوارهای ICF باید به طور مناسبی در بالا و پایین طبقه مهار شوند.

۱۱-۴-۷-۲: اصول تحلیل دیوارهای باربر ICF باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۴-۷-۳: در طراحی دیوارهای باربر در نظر گرفتن اثرات بارهای مرده، بارهای زنده، بار باد، حریق، برخورد وسایل نقلیه به اعضای سازه ای، بارهای حین ساخت و زلزله الزامی است.

۱۱-۴-۷-۴: مقادیر بارهای وارده باید طبق مبحث ششم مقررات ملّی ساختمان تعیین شود.

۱۱-۴-۷-۵: در ساختمان با دیوارهای باربر ICF صلبیت سقف باید طبق ضوابط استاندارد 2800 ایران کنترل شود.

۱۱-۴-۷-۶: در دیوارهای باربر ICF به منظور تامین شرایط شکل پذیری، رعایت ضوابط شکل پذیری مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان الزامی است.

۱۱-۴-۷-۷: بارگذاری لرزهای سیستم ساختمانی با دیوارهای ICF باید بر اساس ضوابط استاندارد2800 ایران با سیستم ساختمان های دیوار باربر در نظر گرفته شود.

۱۱-۴-۷-۸: در دیوارهای متقاطع، میلگردها باید حداقل به اندازه طول هم پوشانی مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، وارد دیوار مجاور خود شوند.

۱۱-۴-۷-۹: سایر الزامات طراحی موجود در آخرین ویرایش نشریه فن آوری های نوین ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرتبط با سیستم ICF باید رعایت شود.