دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵-۱ کلیات

۱۱-۵-۱-۱ هدف

هدف از این بخش ارائه ضوابط اجرایی استاندارد سیستم پانلی می باشد.

۱۱-۵-۱-۲ دامنه کاربرد

دامنه کاربرد پانل های پیش ساخته به صورت زیر طبقه بندی می شود:

– به صورت دیوارهای باربر و یا دیافراگم افقی به عنوان سازه باربر ساختمان و یا دیوارهای جداکننده غیر باربر به کار می رود.

– در سازه های متعارف بتنی و فلزی به عنوان دیوار برشی جهت باربری جانبی نیز مورداستفاده قرار می گیرد.

۱۱-۵-۱-۳ : در این بخش تعاریف و اصطلاحات زیر به کار می رود:

۱۱-۵-۱-۳ برش گیر

عضو خرپای فولادی مورب که با آرایش تعیین شده توسط جوش مقاومتی به دو لایه شبکه جوش شده متصل می شود.

۱۱-۵-۱-۳-۲ بتن پاششی

بتنی که با طرح اختلاط مخصوص ساخته شده و اجرای آن توسط پاشش با فشار سریع روی سطوح، بدون نیاز به قالب بندی، صورت می گیرد.

۱۱-۵-۱-۳-۳ پانل دیواری

پانلی است که به صورت قائم در این نوع سیستم سازه ای به عنوان عضو باربر افقی یا قائم و یا به عنوان دیوارهای جداکننده غیرباربر به کار برده شود.

۱۱-۵-۱-۳-۴ پانل سقفی

پانلی است که به صورت افقی یا با شیب کم به عنوان تمام یا جزیی از دیافراگم افقی به کار می رود.

۱۱-۵-۱-۳-۵ پود

مفتولی است که عمود بر مفتول های تار در شبکه جوش شده به کار می رود.

۱۱-۵-۱-۳-۶ تار

مفتول طولی به کار رفته در شبکه جوش شده می باشد که در خطوطی به موازات صفحات برش گیرها قراردارد.

۱۱-۵-۱-۳-۷ چشمه شبکه

به سطح حاصل از تقاطع دو مفتول تار و پود به صورت متوالی در شبکه جوش شده اطلاق می شود.

۱۱-۵-۱-۳-۸ زاویه برش گیر

زاویه ای که مفتول برش گیر در مقطع طولی با محور افق (مفتول تار) می سازد، زاویه برش گیر نام دارد.

۱۱-۵-۱-۳-۹ سیستم کامل پانلی

سیستم کامل پانلی سیستم سازه ای است که فاقد اسکلت جداگانه برای تحمل بارهای قائم و افقی باشد و دیوارهای پانلی بارهای قائم و جانبی را تحمل می کنند. همچنین دیافراگم افقی این سیستم با پانل های سقفی تامین می شود.

۱۱-۵-۱-۳-۱۰ سیستم مختلط پانلی

سیستمی است که در آن دیوار پانلی به عنوان تمام یا بخشی از اجزای باربر قائم یا افقی در ترکیب با سیستم های متعارف سازه ای به کار می رود.

۱۱-۵-۱-۳-۱۱ شبکه جوش شده

از اتصال مفتول های فولادی سرد کشیده شده با آرایش عمود بر هم به صورت جوش مقاومتی به یکدیگر، شبکه ای ایجاد می شود که شبکه جوش شده خوانده می شود. دراین بخش واژه شبکه به جای عبارت شبکه جوش شده به کار می رود.

۱۱-۵-۱-۳-۱۲ صفحه برش گیر

صفحه ای فرضی عمود بر صفحه هسته عایق می باشد که برش گیرها در آن قرار گرفته اند و مفتول های تار نیز در آن صفحه واقع اند.

۱۱-۵-۱-۳-۱۳ مفتول سرد کشیده شده

مفتولی که طی فرآیندهای متوالی کشش، تنش زدایی در کشش مجدد که با کاهش قطر همراه است، ساخته شود.

۱۱-۵-۱-۳-۱۴ هسته عایق

صفحه ای یکپارچه با ضخامت معین، قرار گرفته به صورت متقارن و محصور با فاصله از شبکه های جوش شده پانل قرار می گیرد که برش گیر از میان آن عبور داده می شود.