دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵-۳ نقشه ها و مدارک فنی

۱۱-۵-۳-۱: نقشه های سیستم پانلی سه بعدی (3D) باید بر مبنای نقشه های معماری، که درآن تمامی اندازه ها، رقوم ارتفاعی و دیگر ویژگی های اصلی ساختمان و جزییات تیپ بندی پانل ها بر اساس انتظام مدولی که برای ساخت در کارخانه به وضوح تعیین شده است، تهیه شود.

۱۱-۵-۳-۲: یک نسخه از نقشه های معماری که مبنای محاسبات سازه قرار گرفته و به تأیید مهندس محاسب رسیده باید به نقشه های سازه پیوست شده و به کارخانه سازنده تحویل شود.

۱۱-۵-۳-۳: اگر در این گونه سازه ها، بیشتر دیوارهای جداکننده فضاهای معماری بار بر هم باشند، هماهنگی کامل بین مهندس معمار و مهندس سازه در حین طراحی الزامی است.

۱۱-۵-۳-۴: دفترچه محاسبات فنی حاوی نکات لازم که به طور مشروح در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ذکر گردیده باید از طرف مهندس محاسب تهیه و ارائه شود.

۱۱-۵-۳-۵: نقشه های محاسباتی، اجرایی و کارگاهی به تناسب سازه مورد نظر مطابق مندرجات الزامی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و این بخش از مبحث باید تهیه شوند.

۱۱-۵-۳-۶: با توجه به نوع پانل تولیدی یک کارخانه، لازم است جزییات اتصال دیوار به دیوار در حالات مختلف (کنج، کنارهم، سپری، صلیبی)، سقف به دیوار و سقف به بازشوها، به صورت پارامتریک، در قالب یک دفترچه با عنوان “دفترچه جزییات اتصالات” ارائه شود و در شناسنامه ساختمان نیز آورده شود.

۱۱-۵-۳-۷: نشانه گذاری شبکه جوش شده فولادی باید به ترتیب زیر باشد:

 L2، S2) /L1، S1، Φ2، ( Φ1 شبکه

 :F1 قطر مفتول تار بر حسب میلی متر

:F 2 قطر مفتول پود بر حسب میلی متر

:S1 فاصله تارها از یکدیگر بر حسب میلی متر

:S2 فاصله پودها از یکدیگر بر حسب میلی متر

 :L1 طول شبکه (تار) بر حسب میلی متر

:L2 عرض شبکه (پود) بر حسب میلی متر