دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵-۶ ملاحظات طراحی

۱۱-۵-۶-۱: در ساختار دیافراگم های افقی ساختمان های پانلی سه بعدی(3D)، به منظور تامین دهانه بارگیر موردنیاز علاوه بر سقف های پانلی، استفاده از انواع دیگر سیستم های سقف متداول با در نظر گرفتن ملاحظات بارگذاری بلامانع است.

۱۱-۵-۶-۲: تمام الزامات تأمین کننده پایایی برای ساختمان های بتنی متعارف مندرج در مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان، دراین سیستم ها نیز لازم الاجراست.

۱۱-۵-۶-۳: تمامی بارهای وارد بر سازه باید بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تعیین شوند.

۱۱-۵-۶-۴: ضریب رفتار این ساختمان ها باید مطابق با استاندارد 2800 ایران انتخاب شود.

۱۱-۵-۶-۵: در سیستم های پانلی کامل، پانل های دیواری باید برای تحمل بارهای محوری، برش داخل صفحه و خمش طراحی گردند.

۱۱-۵-۶-۶: در سیستم های پانلی کامل، آثار ناشی از لاغری باید در طراحی پانل های دیواری لحاظ گردد.

۱۱-۵-۶-۷: در سیستم های پانلی کامل، سقف سازه های پانلی می تواند دیافراگم متشکل از پانل های سقفی، سیستم تیرچه بلوک، تیرچه های فلزی و یا سیستم دال بتن آرمه باشد. در هر حال لازم است دیافراگم سقف از نوع صلب باشد.

۱۱-۵-۶-۸: در دیافراگم های پانلی از آنجا که شبکه پانل سقفی دارای مقدار فولاد کمی است، دیافراگم باید به روشی مناسب تقویت گردد.

۱۱-۵-۶-۹: طراحی جزییات قرارگیری میلگردهای مورد نیاز در سازه های پانلی، باید مانند سازه های بتن آرمه معمولی باشد و مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد.

 ۱۱-۵-۶-۱۰: مهار و وصله میلگردها و شبکه جوش شده باید مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۵-۶-۱۱: در سیستم های پانلی کامل، پوشش بتن پاششی روی شبکه جوش شده یا میلگردها نباید کمتر از 15 میلی متر باشد.

۱۱-۵-۶-۱۲: در سیستم های پانلی کامل در اطراف بازشوها باید حداقل مساحت معادل مفتول های قطع شده از پانل، بصورت فولاد متمرکز در دو طرف بازشو در همان راستا قرار داده شود.

۱۱-۵-۶-۱۳: سایر الزامات طراحی موجود در آخرین ویرایش نشریه فن آوری های نوین ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مرتبط با سیستم 3D باید رعایت شود.