دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵-۷ ملاحظات اجرایی

۱۱-۵-۷-۱: در سیستم های پانلی کامل، آرماتورهای انتظار شالوده باید بین دو شبکه جوش شده پانل نصب شده بر روی شالوده و چسبیده به آنها قرار گیرند. لازم است آرماتورهای انتظار در یک صفحه فرضی عمودی واقع شوند.

۱۱-۵-۷-۲: در سیستم های پانلی کامل، میلگردهای انتظار باید کاملا قائم و شاقول بوده و در حین بتن ریزی از راستای خود خارج نشوند.

۱۱-۵-۷-۳ نصب پانل های دیوار و اتصالات

در ابتدای نصب پانل های دیوار باید پانل منتهی الیه گوشه دیوار خارجی به عنوان پانل مبنا نصب و شاقول گردد. این پانل به عنوان مبنای نصب دیوارهای هم راستا و عمود بر خود می باشد.

۱۱-۵-۷-۴: برای تامین پایداری قائم پانل های دیواری به منظور بتن پاشی، لازم است در فاصله 800 تا 1000 میلی متری از بالای دیوار، از پشت بندهای مناسب استفاده شود.

۱۱-۵-۷-۵: در محل اتصال دو دیوار عمود بر هم، میلگردهای اتصال U شکل در محل تقاطع باید طوری چسبیده و عمود بر هم قرار گیرند تا تشکیل خاموت بسته دهند. میلگردهای اتصال باید بین شبکه جوش شده و هسته عایق قرارگرفته و به شبکه جوش شده متصل شوند.

 ۱۱-۵-۷-۶: لازم است نحوه قرارگیری تار و پود شبکه اتصال دو پانل مجاور یکدیگر به گونه ای باشد که تارها و پودها یک در میان داخل هم قرار گرفته به نحوی که حداکثر ضخامت بتن پوششی به دست آید.

۱۱-۵-۷-۷: برای جلوگیری از ایجاد ترک دور بازشوها باید از شبکه میلگرد در محیط بازشو استفاده شود.

۱۱-۵-۷-۸: لازم است چارچوب های در و پنجره پیش از بتن پاشی و همراه با نصب پانل در محل خود، به صورت شاقولی، قرار گرفته باشند.

۱۱-۵-۷-۹: اجرای سیستم تأسیسات مکانیکی در سازه های پانلی به صورت روکار توصیه می شود.

۱۱-۵-۷-۱۰: در صورت استفاده از سیستم تأسیسات مکانیکی توکار، لازم است لوله های مربوطه از جنس پلیمری باشد.

۱۱-۵-۷-۱۱: اگر از پانل های سقفی استفاده می شود، لازم است نصب پانل های سقف پیش از اتمام بتن پاشی دیوارها انجام شود.

۱۱-۵-۷-۱۲: برای اجرای قالب بندی پانل های سقفی، باید فاصله 20 میلی متری بین تخته کفراژبندی و شبکه جوش شده رعایت شود و نباید قالب به شبکه جوش شده بچسبد.

۱۱-۵-۷-۲۹: به ازای هر مخلوط نمونه، هر وضعیت بتن پاشی (افقی یا سربالا) و هر اپراتور بتن پاش، باید حداقل یک جعبه آزمایشی در نظر گرفته شود که نصف جعبه باید با شبکه جوش شده پانل، مشابه شرایط واقعی، شبکه بندی شود.

۱۱-۵-۷-۳۰: از هر جعبه آزمایش، 6 نمونه مغزه گیری انجام می شود که 3 نمونه با شبکه فولادی و3 نمونه بدون آن می باشد.

۱۱-۵-۷-۱۳: در پانل های سقفی باید خیز منفی به مقدار نیم درصد طول دهانه در وسط دهانه تیرها رعایت شود.

۱۱-۵-۷-۱۴: فاصله حداکثر برای شمع ها در طول تیرچه های بین پانل های سقف 1.5 متر است.

۱۱-۵-۷-۱۵: فشار دستگاه بتن پاش یا کمپرسور باید به حدی باشد که بتن پاششی در سر لوله (نازل) با فشاری در محدوده 5 تا 8 بار (اتمسفر) به سوی سطح پاشیده شود.

۱۱-۵-۷-۱۶: استفاده از بتن سبک در ساخت پانل های باربر مجاز نمی باشد.

۱۱-۵-۷-۱۷: در عملیات بتن پاشی نباید به دلیل نصب قرنیز، ضخامت بتن پاششی پایین دیوار کم شود.

۱۱-۵-۷-۱۸: استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز نیست.

۱۱-۵-۷-۱۹: مصالح برگشتی بتن پاششی نباید مورد استفاده مجدد در بتن پاشی پانل های باربر قرارگیرند، ولی استفاده مجدد از آنها با رعایت شرط عدم گیرش اولیه سیمان، با افزودن مصالح مناسب کافی در پانل های غیرباربر مجاز است.

۱۱-۵-۷-۲۰: لازم است سطح پانل ها قبل از عملیات بتن پاشی مرطوب شوند و باید از جمع شدگی آب بر روی پانل ها جلوگیری شود.

۱۱-۵-۷-۲۱: لازم است بتن پاشی دیوارها از پایین به سمت بالای دیوار صورت گیرد.

۱۱-۵-۷-۲۲: به منظور توزیع یکنواخت بتن پاششی و جلوگیری از گلوله شدگی و انباشتگی مصالح، لازم است، نازل تا حد امکان عمود بر سطح دیوار قرار داده شده و حرکت آن بصورت یکنواخت با الگوی دوار کوچک حول محور نازل گردانده شود. در موقعیت هایی که به لحاظ شرایط معماری یا اجرایی این موضوع میسر نباشد، دهانه نازل نباید کمتر از 45 درجه از سطح کار زاویه بگیرد.

 ۱۱-۵-۷-۲۳: عملیات بتن پاشی در شرایط بسیار خاص، با زاویه کمتر از 45 درجه، فقط با کسب مجوز از دستگاه نظارت امکان پذیر می باشد.

۱۱-۵-۷-۲۴: بتن پاشی نباید به کنج ختم شود، برای عملیات بتن پاشی داخل کنج ها، باید پاشش در راستای نیمساز کنج انجام شود.

۱۱-۵-۷-۲۵: لازم است کفایت مقاومت پانل های غیر باربر در برابر بارهای غیر متعارف احتمالی نظیر ضربه متناسب با شرایط بهره برداری مورد بررسی قرار گیرند.

۱۱-۵-۷-۲۶: هنگام استفاده از پانل ها در دیوار پیرامونی ساختمان باید شرایط ذکر شده در مباحث هیجدهم و نوزدهم مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.

۱۱-۵-۷-۲۷: هر گونه عملیات جوشکاری در نزدیکی پانل های بتن پاشی نشده که احتمال آسیب رسانی به پانل داشته باشد باید با رعایت تمهیدات ویژه و با نظارت دقیق به انجام برسد. در سازه های فولادی که از دیوارهای پانلی نیز استفاده می کنند، باید ازهسته عایق ضد حریق استفاده شود.

۱۱-۵-۷-۲۸ آزمایش های قبل از اجرا

قبل از شروع عملیات بتن پاشی در کارگاه، باید جعبه های آزمایشی چوبی یا فلزی به ابعاد 600x600x100 میلی متر برای اخذ نمونه های آزمایش از بتن پاششی توسط پرسنل کارگاه و تحت نظر دستگاه نظارت تهیه شود.

۱۱-۵-۷-۲۹: به ازای هر مخلوط نمونه، هر وضعیت بتن پاشی (افقی یا سربالا) و هر اپراتور بتن پاش، باید حداقل یک جعبه آزمایشی در نظر گرفته شود که نصف جعبه باید با شبکه جوش شده پانل، مشابه شرایط واقعی، شبکه بندی شود.

۱۱-۵-۷-۳۰: از هر جعبه آزمایش، 6 نمونه مغزه گیری انجام می شود که 3 نمونه با شبکه فولادی و 3 نمونه بدون آن می باشد.

۱۱-۵-۷-۳۱: مغزه گرفتن از هر 50 مترمکعب بتن پاششی و یا هر 5 روز کاری لازم است.

۱۱-۵-۷-۳۲: زمانی بتن پاششی از نظر مقاومت قابل قبول تلقی می شود که متوسط مقاومت فشاری سه مغزه حداقل برابر 0.85 مقاومت مشخصه طرح باشد و همچنین مقاومت هیچ یک از مغزه ها کمتر از 0.75 مقاومت مشخصه طرح نباشد. برای کنترل دقت نتایج می توان مغزه گیری را تکرار نمود.

۱۱-۵-۷-۳۳: برای سهولت در نتیجه گیری و تسریع در کار می توان به همراه بتن پاشی جعبه ها، 6 آزمونه استوانه ای استاندارد از بتن پاششی گرفته و نتایج مقاومت آزمونه ها با مغزه های اخذشده از جعبه ها مقایسه و کالیبره گردد.

۱۱-۵-۷-۳۴: معیار کیفی مغزه ها باید مطابق با ضوابط نشریه ۳۵۸معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری باشد.

۱۱-۵-۷-۳۵ آزمایش های بعد از اجرا

برای یافتن محل هایی که بتن پاششی به سطح پانل نچسبیده است و یا برای تعیین حفرات موجود، اپراتور باید با چکش متناسب با ضخامت بتن پاششی، بین 0.5 تا 2 کیلوگرم، ضرباتی به بتن وارد آورد. در صورتی که صدای بم و خفه به گوش رسد به معنای پوکی و وجود حفره و فاصله بین لایه های بتن پاششی و یا بتن پاششی و سطح هسته عایق می باشد.

۱۱-۵-۷-۳۶ : محل های پوک و حفره دار باید علامت گذاری شده و پس از تخریب، نسبت به بتن پاشی مجدد آن اقدام شود.

۱۱-۵-۷-۳۷ حمل، انبار و نگهداری

پانل ها باید در محیط های دور از تابش مستقیم اشعه خورشید، بارش باران، رطوبت، تغییرات حرارتی شدید و عوامل مخرب محیطی نگه داری شوند.

۱۱-۵-۷-۳۸: پانل ها باید دور از مواد آتشزا یا حرارت مستقیم و مواد حلال مانند هیدروکربن ها نگهداری شود.

۱۱-۵-۷-۳۹: از بارگذاری یا اقداماتی نظیر راه رفتن برروی پانل ها باید اجتناب شود.

۱۱-۵-۷-۴۰: نگهداری و انبار پانل ها روی یکدیگر باید به نحوی باشد که جوش شبکه و مفتول ها آسیب نبینند.

۱۱-۵-۷-۴۱: نگهداری پانل ها باید بر روی سکوهای مناسب انجام گیرد به طوری که در حین بارگیری آسیبی به آنها وارد نشود.

۱۱-۵-۷-۴۲: در هنگام بارگیری، باراندازی یا حمل و نقل پانل باید اقدامات لازم در عدم ایجاد تابیدگی و خمیدگی پانل بعمل آید.

۱۱-۵-۷-۴۳: مراحل بارگیری و یا باراندازی پانل باید به آرامی و بدون اعمال ضربه به پانل صورت گیرد.

۱۱-۵-۷-۴۴: هر نوع تیپ پانل تولیدی باید توسط سازنده تحت آزمایش های مکانیکی مطابق استانداردهای ملی ایران قرار گیرد.

۱۱-۵-۷-۴۵ نظارت و بازرسی

طراحی، اجرا و نظارت سیستم پانلی سه بعدی (3D) باید به وسیله اشخاص ذیصلاح انجام گیرد، ضوابط کلی نظارت و بازرسی مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در این بخش نافذ می باشد.