دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۵-۸ رواداری ها

۱۱-۵-۸-۱: رواداری های ابعادی پانل های (3D) مطابق جدول ۱۱-۵-۱ می باشد.

۱۱-۵-۸-۲: رواداری های اجرای سازه های سیستم پانلی باید مطابق جدول ۱۱-۵-۲ در نظر گرفته شود.

 

جدول ۱۱-۵-۱ : ویژگی ها و رواداری های ابعادی پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی (3D

ردیف

فاکتور

واحد

پانل سقفی

پانل دیواری

باربر

غیر باربر

1

فاصله قطر پانل

میلی متر

±10 فاصله اسمی

±10 فاصله اسمی

±5 ضخامت اسمی

2

ضخامت لایه عایق

میلی متر

±5 ضخامت اسمی

±5 ضخامت اسمی

±5 ضخامت اسمی

3

*قطر مفتول ها

میلی متر

±0.1   3.5

±0.1   3.5

±0.1   2.5

4

ابعاد چشمه

میلی متر

5 ±  80

5  ± 80

5 ±  80

5

** زاویه بین مفتول های طولی و عرضی

درجه

0.5 ±  95

0.5 ±  95

0.5 ±  95

6

طول مفتول عرضی

میلی متر

-3طول اسمی

-3طول اسمی

-3طول اسمی

7

طول برش گیرها

میلی متر

-3طول اسمی

-3طول اسمی

-3طول اسمی

8

قطر برش گیرها

میلی متر

±0.1   3.5

±0.1   3.5

9

زاویه برش گیرها

درجه

0.5 +

زاویه اسمی

0.5 +

زاویه اسمی

0.5 +

زاویه اسمی

10

تاب برش گیرها

میلی متر

1.5

1.5

1.5

با ابعاد و اندازه های مندرج در این جدول، رعایت رواداری ها الزامی است

*حداقل قطر مفتول 3.5 میلی متر می باشد و در صورت استفاده از مفتول هایی با قطر کمتر، باید محاسبات سازه ای مستدل انجام گردد.

** این رواداری برای پنل در طول 3 متر می باشد

 

جدول ۱۱-۵-۲ : رواداری های پانل های سازه ای