دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۶ سیستم قالب تونلی

سازه های بتنی با قالب تونلی موسوم به سیستم قالب تونلی، یکی از روش های صنعتی اجرای ساختمان های بتنی بوده که دیوار و سقف بطور همزمان با قالب یکپارچه اجرا می شود. قالب های مورد استفاده، به اندازه تقریبی ابعاد فضاها هستند. برای قالب بندی یا قالب برداری، نیازی به تبدیل آنها به ابعاد کوچک نیست و با همان ابعاد اولیه و به صورت یکپارچه از فضا خارج می شوند.

 بارگذاری و طراحی شالوده، دیوارها و سقف های این سیستم باید مانند ساختمان های بتنی مسلح مطابق ضوابط مباحث ششم، هفتم و نهم مقررات ملّی ساختمان انجام گیرد.