دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۶-۲ مصالح

۱۱-۶-۲-۱ بتن

۱۱-۶-۲-۱-۱: آزمایش های مصالح بتن باید منطبق با مشخصات و آزمایش های مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۶-۲-۱-۲: سیمان مصرفی در ساخت بتن باید با انواع سیمان های مندرج در مبحث نهم از مقررات ملی ساختمان یا استاندارد دیگری که قبلاً به تائید دستگاه نظارت رسیده مطابقت داشته باشد.

۱۱-۶-۲-۱-۳: سیمان مصرفی در کارگاه باید دارای مشخصات سیمانی باشد که در تعیین نسبت های اختلاط به کار رفته است، مگر آنکه بعد از انجام آزمایش های لازم به تایید دستگاه نظارت برسد.

۱۱-۶-۲-۲ فولاد

۱۱-۶-۲-۲-۱: مشخصات فولاد و میلگرد مصرفی باید مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۶-۲-۲-۲: انبار و نگهداری هر یک از انواع فولاد مصرفی باید مطابق روش ها و نکات ارایه شده مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

۱۱-۶-۲-۳ سنگدانه ها

حداکثر اندازه سنگ دانه های مورد استفاده باید بر اساس حداقل ضخامت اعضاء و فاصله میلگردها، مطابق با ضوابط مبحث نهم مقررات ملی انتخاب شود.