دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۶-۴ شالوده ها

۱۱-۶-۴-۱: رعایت ضوابط طراحی و اجرای شالوده برای سیستم قالب تونلی، باید مطابق مباحث هفتم و نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

۱۱-۶-۴-۲: شالوده سیستم قالب تونلی باید به صورت نواری یا گسترده و براساس شالوده دیوار مطابق ضوابط مباحث هفتم و نهم مقررات ملی ساختمان طراحی و اجرا گردد.