دسته‌بندی نشده · آذر ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۶-۵ ملاحظات معماری

۱۱-۶-۵-۱: در طراحی معماری سیستم قالب تونلی با توجه به باربر بودن دیوارها، درنظرگرفتن ملاحظات کامل سازه ای از جمله عدم تغییر مسیر انتقال بار در ارتفاع، فاصله دهانه های باربر، تامین تقارن در طرح دیوارهای باربر، جلوگیری از تعبیه بازشوهای بزرگ در دیوارها، سقف و نظایر آن الزامی است.

۱۱-۶-۵-۲: در سیستم قالب تونلی، ساختمان باید دارای شکل متقارن یا تقریباً متقارن نسبت به محورهای اصلی بنا باشد.

۱۱-۶-۵-۳: امکان تغییر ابعاد قطعات قالب، پس از ساخت و تولید قالب منتفی است.