دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۲ حدود و نحوه کاربرد

رعایت این مقررات در مورد فضاهای ساختمانی عنوان شده در بند ۱۸۲۱۱ که بعد از تاریخ تصویب این مقررات احداث می شوند، الزامی است.

۱۸-۱-۲-۱: تراز نوفه زمینه و زمان واخنش تعیین شده برای فضاهای مختلف که در بند 182 ارائه شده اند، مربوط به شرایط تحویل می باشد.

۱۸-۱-۲-۲: روش اندازه گیری مربوط به تراز نوفه زمینه، زمان واخنش و شاخص های صدابندی جدارها، باید براساس استانداردهای ملّی ایران و در صورت عدم وجود استاندارد ملّی، باید استانداردهای بین المللی تأیید شده و معتبر مانند ISO یا EN، ملاک عمل قرار گیرد.

 چنانچه در مدت اعتبار این مبحث، استانداردها و معیارهای جدیدی به تصویب برسد، جانشین استانداردها و معیارهای مشابه در این مبحث خواهد شد.