دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۴ نوفه

نوفه به هرگونه صدای ناخواسته گفته می شود.

یادآوری: تفاوت بین واژه های صدا و نوفه یک تفاوت ذهنی است که صدا را خواسته و نوفه را ناخواسته ارزیابی می کند. این تعریف در برگیرنده نوع صدا نیست. برای مثال گفتار که در اکثر موارد صدای خواسته است، هنگامی که از واحد مسکونی مجاور شنیده می شود، از نظر ذهنی نوفه ارزیابی می گردد.