دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۵ نوفه زمینه

نوفه زمینه به صداهای ناخواسته موجود در یک فضا گفته می شود. نوفه زمینه می تواند از منابع خارجی مانند نوفه ترافیک و نوفه ناشی از ساختمان های مجاور و همچنین منابع داخلی مانند نوفه ناشی از سیستم های تأسیسات مکانیکی و الکتریکی از قبیل تهویه، آبرسانی و آسانسور سرچشمه بگیرد.