دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۶ تراگسیل صدای هوابرد

هرگاه جداکنندهای به وسیله امواج صوتی هوابرد به ارتعاش درآید، نحوه انتقال یافتن صدای اولیه به فضای مورد نظر را تراگسیل صدای هوابرد از طریق آن جداکننده گویند. مانند صدای آموزگار که از یک کلاس درس به کلاس مجاور انتقال می یابد.