دسته‌بندی نشده · آذر ۴, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۷ تراگسیل صدای کوبه ای

هرگاه جداکنندهای در اثر کوبش به ارتعاش درآید، نحوه انتقال یافتن صدای اولیه به فضای مورد نظر را تراگسیل صدای کوبه ای از طریق آن جداکننده گویند. مانند صدای راه رفتن بر روی کف که به طبقه پایین منتقل شود.