دسته‌بندی نشده · آذر ۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۸ ضریب جذب صدا

هنگامی که موج صوتی با سطحی برخورد می کند، بخشی از انرژی بازتاب شده و باقی آن جذب می شود (شکل ۱۸-۱-۳-۱.(1 نسبت شدت موج جذب شده (Iα) به شدت موج فرودی (Ii)، ضریب جذب آن سطح (α) نامیده می شود و از معادله (۱)  بدست می آید:

    \[\alpha =\frac{I_{\alpha }}{I_{i}}\]

  (۱)        

یادآوری: ضریب جذب معیار انرژی صوتی است که بازتاب نشده است. در نتیجه α=1-r که در آن r، ضریب بازتاب سطح است و از معادله (۲) به دست می آید:

 

    \[r = \frac{I_{r}}{I_{i}}\]

   (۲)

شکل ۱-۳-۱-۱۸: جذب صدا بر روی یک سطح