دسته‌بندی نشده · آذر ۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۹ ضریب تراگسیل صدا

هنگامی که موج صوتی با یک جداکننده برخورد می کند، بخشی از انرژی از طریق جداکننده تراگسیل می شود (شکل ۱۸-۱-۳-۲) نسبت شدت موج تراگسیل شده (Iτ) به شدت موج فرودی (Ii)، ضریب تراگسیل جداکننده (τ) نامیده می شود و از معادله (۳) بدست می آید:

    \[\tau  =\frac{I_{\tau}}{I_{i}}\]

    (۳)

 

شکل ۲-۳-۱-۱۸: تراگسیل صدا از یک جداکننده