دسته‌بندی نشده · آذر ۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۰ تراز شدت صدا، LI

تراز شدت صدا عبارت است از ده برابر لگاریتم (بر پایه ده) نسبت شدت صدا به شدت صدای مبنا برحسب دسیبل، که از معادله (۴) بدست می آید:

    \[L_{1}=10Log\frac{I}{I_{0}}dB\]

که در آن:

I: شدت مؤثر صدای مورد نظر، برحسب وات بر مترمربع؛

I0: شدت مؤثر صدای مبنا که مقدار آن برابر است با10 -12 وات بر مترمربع