دسته‌بندی نشده · آذر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۶ شاخص های اندازه گیری نوفه زمینه

مقدار صدای یک منبع صوتی یا نوفه زمینه در یک فضا معمولاً به دو روش تک عددی یا نموداری ارائه می شود که به طور مختصر به شرح زیر می باشد:

۱۸-۱-۳-۱۶-۱ شاخص تک عددی

شاخص تک عددی شاخصی است که تراز نوفه زمینه را به وسیله یک عدد تنها بیان می کند. در این مقررات از شاخص تراز صدای معادل در شبکه وزنی (LAeqT) A استفاده شده است. نتیجه تک عددی حاصل از اندازه گیری های نوفه زمینه، با مقادیر ارائه شده از طرف این مقررات قابل مقایسه است.

۱۸-۱-۳-۱۶-۲ شاخص نموداری

این شاخص معمولاً برای فضاهایی مانند سالن های سخنرانی، سینما، آمفی تأتر و امثال آنها به کار برده می شود. در این روش تراز صدا به وسیله صافی های صوتی در یک گستره بسامدی (معمولاً 31.5 تا 8000 هرتز) اندازه گیری و به صورت نمودار ارائه می شود. سپس با نمودارهای برسنج ترجیحی نوفه (PNC) که از طرف این مقررات ارائه شده، مقایسه و درجه بندی می گردد (جدول ۱۸-۱-۳-۲ و شکل ۱۸-۱-۳-۴)

 

جدول ۱۸-۱-۳-۲ : مقادیر تراز فشار صدا مربوط به نمودارهای برسنج ترجیحی نوفه، PNC

 

ترازهای فشار صدا (dB)

شماره نمودارهای PNC

 

بسامدهای مرکزی بندهای یک هنگامی ( Hz)

 

8000

4000

2000

1000

500

250

125

63

31.5

PNC – 15

8

8

10

15

21

28

35

43

58

PNC – 20

13

13

15

20

26

32

39

46

59

PNC – 25

18

18

20

25

31

37

43

49

60

PNC – 30

23

23

25

30

35

41

46

52

61

PNC – 35

28

28

30

35

40

45

50

55

62

PNC – 40

33

33

36

40

45

50

54

59

64

PNC – 45

38

38

41

45

50

54

58

63

67

PNC – 50

43

43

46

50

54

58

62

66

70

PNC – 55

48

48

51

55

59

62

66

70

73

PNC – 60

53

53

56

59

63

66

69

73

76

PNC – 65

58

58

61

64

67

70

73

76

79

PNC – 15

 

شکل ۱۸-۱-۳-۴ : نمودارهای برسنج ترجیحی نوفه PNC