دسته‌بندی نشده · آذر ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۱۸ گستره بسامدی اندازه گیری ها

پارامترهای آکوستیکی با استفاده از صافی های بند یک سوم هنگامی، با بسامدهای مرکزی زیر (برحسب هرتز)، اندازه گیری می شود:

250

200

160

125

100

80

63

50

40

31.5

2500

2000

1600

1250

1000

800

630

500

400

315

 

 

 

 

 

8000

6300

5000

4000

3150

 

لازم به ذکر است که می توان از مقادیر نتایج اندازه گیری در بندهای یک سوم هنگامی، نتایج در بندهاییک هنگامی را با بسامدهای مرکزی زیر به دست آورد.

8000

4000

2000

1000

500

250

125

63

31.5