دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳-۲۵ جداکننده مرکب

جداکننده مرکب به جداکننده ای گفته می شود که سطح آن از چند جداکننده ساده تشکیل شده باشد. مانند پوسته خارجی ساختمان که ترکیبی از دیوار، در و پنجره است.

 یادآوری: نحوه محاسبه شاخص کاهش صدا برای جداکننده مرکب، در پیوست ۲ ارائه شده است.