دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۱ مقررات عمومی

۱۸-۲-۱-۱ : برای ارائه مقررات آکوستیکی برای انواع ساختمان های ذکر شده در بند ۱۸-۲-۱-۲ ، مناطق مختلف شهری از نظر تراز نوفه محیطی در جدول ۱۸-۲-۱-۱ تقسیم بندی می شود:

 

جدول ۱۸-۲-۱-۱ : منطقه بندی  شهری از نظر تراز نوفه محیطی

نوع منطقه شهری از نظر نوفه

حداکثر تراز معادل صدا LAeqT

به دسیبل

کاربری های مجاز

از 7 صبح تا 10 شب

از 10 شب تا 7 صبح

با نوفه بسیار پایین

(سروصدای بسیار کم)

55

45

مسکونی، مراکز جهانگردی و پذیرایی،

مراکز بهداشتی درمانی، مراکز فرهنگی

مراکز تجاری در حد محله

با نوفه پایین

(سروصدای کم)

60

50

آموزشی، اداری

مختلط مسکونی، تجاری، اداری

با نوفه معمولی

(سروصدای متوسط)

65

55

مجتمع های تجاری، بازار، نمایشگاه

با نوفه بالا

(سروصدای زیاد)

70

60

ترمینال ها، انبارها، پارکینگ ها،

استادیوم های ورزشی، میادین میوه و تره بار

با نوفه بسیار بالا

(سروصدای بسیاد زیاد)

75

65

صنعتی، نظامی، فرودگاه ها

 

یادآوری ۱: مقادیر حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) تعیین شده برای جداکننده ها در جداول مربوط در بندهای ۱۸-۲-۲ تا ۱۸-۲-۶ در کاربری های مختلف، تنها در مناطق شهری که نوفه محیطی آنها در روز برابر یا کمتر از 65 دسیبل باشد، قابل قبول است. در صورتیکه کاربری ها در مناطق شهری با نوفه محیطی بالا و بسیار بالا قرار گیرند، باید به ترتیب مقدار 5 و 10 دسیبل به مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته تعیین شده برای پوسته خارجی آنها، افزوده شود.

 یادآوری ۲: در پیوست ۱ به عنوان یک مثال راهنمایی های کلی برای طراحی آکوستیکی یک واحد آموزشی ارائه شده است.

۱۸-۲-۱-۲ : مقررات آکوستیکی در کاربری های مجاز ذکر شده در جدول ۱۸-۲-۱-۱ در بندهای  ۱۸-۲-۲ تا ۱۸-۲-۸ ارائه شده است.

 یادآوری: در مورد فضاهایی که در کاربری های مختلف، مشترک می باشند (مانند سالن های سخنرانی یا بخش های اداری که در کاربری های گوناگون وجود دارند) به ضوابط مربوط به آن فضا در بند مربوط به آن مراجعه شود.

۱۸-۲-۱-۳ : اندازه گیری میزان صدابندی هوابرد (افت صوتی) جداکننده های ساده مانند دیوار، در و پنجره توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام می شود. مقادیر صدابندی تعدادی از این جداکننده ها برای راهنمایی در پیوست ۳ ارائه شده است. درصورتیکه جداکننده مورد نظر، مانند نمای یک ساختمان، مرکب باشد شاخص کاهش صدای وزن یافته این جداکننده مرکب با توجه به شاخص های اجزای تشکیل دهنده آن محاسبه می شود. روش محاسبه در پیوست ۲ توضیح داده شده است.

 یادآوری: در این آیین نامه منظور از پوسته خارجی، نمای ساختمان است.

۱۸-۲-۱-۴ : اندازه گیری میزان صدابندی کوبه ای سقف بین طبقات توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام می شود. مقادیر صدابندی کوبه ای تعدادی از سقف ها برای راهنمایی در پیوست ۴ ارائه شده است.

۱۸-۲-۱-۵ : اندازه گیری مقدار ضریب جذب صدای مواد و مصالح توسط آزمایشگاه های آکوستیک معتبر انجام می شود. مقادیر ضریب جذب صدای مواد و مصالح گوناگون با ساختارهای متفاوت به منظور استفاده در آکوستیک داخلی برای راهنمایی در پیوست ۵ ارائه شده است.