دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۲-۴ : تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان های مسکونی در جدول ۱۸-۲-۲-۳ ارائه شده است.

 

جدول ۱۸-۲-۲-۳ : حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان های مسکونی

موقعیت سقف

Lnw

(dB)

آشپزخانه، راهرو، سرویس بهداشتی بالای اتاق

48

خواب اتاق نشیمن بالای اتاق خواب

53

آشپزخانه، راهرو، سرویس بهداشتی بالای

نشیمن اتاق خواب بالای اتاق خواب

58

اتاق نشیمن بالای اتاق نشیمن

آشپزخانه بالای آشپزخانه

اتاق خواب بالای نشیمن

سرویس بهداشتی بالای سرویس

60

بهداشتی راهرو بالای راهرو

62