دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۳-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در هتل ها در جدول ۱۸-۲-۳-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۳-۳ : حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در هتل ها

نوع جدا کننده

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) برحسب دسیبل

دیوار جداکننده و سقف اتاق مهمان از سایر فضاهای مجاور (رستوران،

آشپزخانه، دفاتر اداری و …)

55

دیوار جداکننده و سقف بین اتاق های مهمان

50

پوسته خارجی اتاق مهمان

45

پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی

40

جداکننده فضاهای ورزشی تفریحی و سرویس های بهداشتی از راهرو

35

جداکننده بین اتاق مهمان و راهرو