دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۳-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در هتل ها در جدول ۱۸-۲-۳-۴ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۳-۴ : حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در هتل ها

موقعیت سقف

Lnw

(dB)

اتاق مهمان بالای اتاق مهمان

55

سایر فضاها بالای اتاق مهمان

50

سرویس بهداشتی بالای سرویس بهداشتی

60