دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۴ ساختمان های آموزشی

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمان های آموزشی الزامی است.