دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۴-۱ تراز نوفه زمینه

حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی هر واحد آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۱ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۴-۱ : حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی ساختمان های آموزشی

نوع فضا

حداکثر تراز نوفه زمینه معادل LAeq (30) برحسب دسیبل

کلاس درس نظری

35

فضاهای سمعی بصری

اتاق تمرین موسیقی

آزمایشگاه ها

40

کارگاه های کارهای دستی

نمازخانه

اتاق کامپیوتر

45

راهروها

غذاخوری و بوفه

کارگاه های تخصصی

50

سرویس های بهداشتی