دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۴-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان های آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۴-۳ : حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان های آموزشی

نوع جداکننده

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) برحسب دسیبل

دیوار جداکننده و سقف کلاس درس نظری، آزمایشگاه، اتاق تمرین

موسیقی، اتاق کامپیوتر و کارگاه ها از فضاهای مجاور

50

پوسته خارجی کلاس درس نظری، آزمایشگاه،

اتاق تمرین موسیقی، اتاق کامپیوتر و کارگاه ها

40

جداکننده کارگاه های تخصصی از راهرو

35

جداکننده سرویس های بهداشتی از فضاهای مجاور

جداکننده کلاس درس نظری، آزمایشگاه، اتاق تمرین موسیقی، اتاق کامپیوتر و کارگاه های کارهای دستی از راهرو

30