دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۴-۴ تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات

حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان های آموزشی در جدول ۱۸-۲-۴-۴ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۴-۴ : حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته (Lnw) مورد نیاز برای سقف بین طبقات در ساختمان های آموزشی

موقعیت سقف

Lnw(dB)

کلاس درس نظری بالای کلاس درس نظری

60

سایر فضاها بالای کلاس درس نظری

55