دسته‌بندی نشده · آذر ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۵ بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

رعایت مقررات آکوستیکی تعیین شده در بندهای زیر در ساختمان بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی الزامی است.